Project Management header
Скилс ООД - Професионалисти в управлението на проекти

Целта на методологията а управлението на проекти е да помогне на фирмите да завършат проектите си успешно.

Методологията е съвкупност от подходящи повтарящи се процеси, които да помогнат на компаниите да постигнат последователност, гъвкавост и ефективност и да подобрят качеството на управлението на проекти. Обичайно се състои от описание на процеси, шаблони, роли и отговорности, жизнени цикли, работни структури и друга полезна помощна информация.

Защо всички организации развиват и следват методология за управлението на проекти? За да отговорим на този въпрос, нека видим кои са предимствата от наличието на ясна и практична методология:
• По-добро съответствие на проектите с фирмената стратегия;
• Повишаване на конкурентите предимства, където е приложимо;
• По-бързо и евтино достигане до по-добри бизнес резултати;
• Предвиждане на човешките ресурси за важните задачи;
• Подобрение на информираността за процесите с по-малък приоритет;
• Използване на фирмените бюджети и ресурси по най-добрия начин;
• Определяне на необходимите знание, умения и компетентност;
• Подобрение на способностите и работата на екипите на проектите;
• Осигуряване на подходящо управление на процесите и резултатите;
• Повишаване на удовлетворението на заинтересованите страни.

СКИЛС има солиден опит в създаването, развитието и прилагането на методологии, насоки и процеси, които подпомагат качественото ръководене на проекти и програми. Интегрираната методология създава документи/доклади като документи на Офиса за управление на проекти, доклади за планиране и графици, администриране на обществени поръчки, както и пълна документация на дейностите по управление на проектите. Всички документи се основават на международно признати и приети стандарти и най-добри практики.

Специфичните аспекти са:
• Методология на управлението на програми;
• Методология на управлението на проекти;
• Методи, насоки и процедури за управление на проекти и програми;
• Процедури и насоки за обществени поръчки и договори;
• Формуляри и доклади за високите управленски нива;

СКИЛС заедно с партньорите си PMOLink и Bot International ще помогне на организацията Ви успешно да управлява проекти от всякакъв вид и обем. Процесът на управление на проекти осигурява информацията, която Ви е необходима, за да сте успешен Ръководител на проекти. Последователният подход, стъпка по стъпка, започва с основните неща и се усложнява с напредването на проекта и нуждите му. Този подход е поток от процеси, с помощта на които мениджърите определят началото и края на един проект и осигурява рамката за управление на цялата работа по проекта.

Методологиите за управление на проекти предоставят платформата за успех. Много са характеристиките, които разграничават ефективните и ефикасни методи от слабите:
• Насочващи процеси за служителите, които за пръв път работят по проект;
• Определяне на ключовите роли и отговорности за всички заинтересовани страни;
• Определяне на способности и необходими познания;
• Осигуряване на подходящи шаблони и примери- Осигуряване на жизнен цикъл за проекти от всякакъв вид и обем с включена структура на работните пакети;
• Изготвяне на списъци за проверка при одит, които осигуряват правилното управление на процесите и пълноценност на крайните резултати.
• Гъвкавост в проектните екипи;
• Независимост от използваните управленски инструменти;
• Предлагане на разнообразни решения за нуждите на различните проекти;
• Пестене на усилия, време и пари;
• Внедряване на ефикасни и ефективни процеси за управление на риска;
• Внедряване на най-добрите методологии и проекти.

СКИЛС разработва и внедрява за клиентите си специално подготвени методологии, за да служат адекватно на техния бизнес. За успеха на фирмите в днешно време е изключително важно да разпознават навреме проблемите, свързани с проектите им и да ги решават навреме, особено тези от стратегическа важност.

Skills - Project Management -footer-
За нас
Фирмата досега
Поглед, мисия, стратегия
Кои сме ние
Препоръки
Кариери

Начало

Контакти

Карта

English
Консултации
Бизнес консултации
Консултации за управление на проекти
Методология за управление на проекти
Създаване на PMO
Обществени поръчки

Обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Управление на проекти
Подготовка за PMP сертифициране
Управление на програми
Управление на портфолио
Междуличностни умения
Бизнес курсове
MS Office курсове

Е-обучение
Курсове по бизнес мениджмънт
Продукти
Създаване на PMO
PMO Link

Ресурси
Съобщения

Информация
Какво ще Ви даде управлението на проекти
Само за големите ли е
Изпреварете конкуренцията

Клиенти
Кока-кола ХБК
Глобул
Ромпетрол
Български институт по стандартизация
Форабилити
ITCE
СИВЕКО
Технологика
BULL SAS
STEMO
TeamNet
ECS
Митници, Р.Македония
CityU of Seattle
УАСГ
Министерство на образованието, Ливан
Митници, Турция
BOT Intl.
PMOLink
Министерство на финансите, Румъния

T
+359 2 962 28 13

M
+359 886 254 361

E
services@skillsltd.com

Follow us on Facebook
Share with Google
Follow us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Follow us in YouTube

© 2012 СКИЛС ООД - Управление на проекти. Всички права запазени.